Tuesday, November 24, 2015

Sunday, November 22, 2015

Sunday, November 15, 2015

Wire-tailed Swallow

Wire-tailed Swallow ( immature )
Nov, 2015
Place - Near Raipur, Chhattisgarh, India 
Saturday, November 14, 2015

Thursday, November 12, 2015

Wednesday, November 11, 2015

Sunday, November 8, 2015